Raport bieżący nr 15/2019

2019/08/30

KOMPUTRONIK SA (15/2019) Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z 21.08.2018, Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 30 sierpnia 2019 roku dwustronnie podpisanych egzemplarzy aneksów (opatrzonych datą 28 sierpnia 2019) do umów z Santander Factoring Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością:

  1. Aneksu do umowy na faktoring pełny na kwotę 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów)
  2. Aneksu do umowy o faktoring odwrotny na kwotę 2.000.000,00 PLN (dwa miliony).

Przedmiotem ww. aneksów jest techniczne (spowodowane okresem urlopowym) wydłużenie okresu obowiązywania limitów do dnia 20 września 2019 roku.

Pozostałe warunki umów, w tym odnoszące się do zabezpieczeń oraz przyznanych limitów faktoringowych nie uległy zmianom.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Santander Bank Polska S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu rewolwingowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi 88.000.000 PLN i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.