Raport bieżący nr 17/2012

2012/05/18

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat osiągniętych przychodów z działalności Emitenta.

Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, w kwietniu 2012 r. (pierwszy miesiąc pierwszego kwartału roku obrachunkowego 2012-2013, kończącego się 31 marca 2013 r.) Emitent osiągnął przychody w wysokości 63,0 mln PLN wobec 61,6 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego (bez uwzględniania jednorazowej dostawy sprzętu do firmy telekomunikacyjnej o wartości 7,4 mln PLN w kwietniu 2011 r.). Emitent zanotował ponad 11% wzrost sprzedaży w kanale detalicznym oraz 12% wzrost sprzedaży w kanale klientów biznesowych (w ramach marki Komputronik Biznes). Z uwagi na niekorzystny kurs walut obcych, istotnie spadła sprzedaż eksportowa odznaczająca się relatywnie niewielką marżą. Jednocześnie Emitent przewiduje, że sprzedaż w maju 2012 r. uzyska istotnie lepszą dynamikę wzrostu.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).