Raport bieżący nr 17/2013

2013/07/23

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat zawartej dziś umowy z Domem Maklerskim BZWBK SA z siedzibą w Poznaniu („Animator”) o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA („Giełda”).

W ramach umowy DM BZWBK SA zobowiązał się do pełnienia funkcji animatora dla akcji na okaziciela, praw do akcji jak i praw poboru dla akcji Emitenta, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a także postanowień Regulaminu Giełdy oraz innych uregulowań wydanych przez KNF, organy Giełdy oraz KDPW SA. Animator zobowiązał się w szczególności do podtrzymywania wolumenu i płynności obrotu akcjami Emitenta przez składanie zleceń kupna i sprzedaży.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2013 r., o ile Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu na wykonywanie przez Animatora czynności określonych w umowie. Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).