Raport bieżący nr 17/2023

2023/09/27

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w dniu 27 września 2023 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023, opublikowanego dnia 31 sierpnia 2023 roku w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 września 2023 roku (ZWZ), które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Emitent wskazuje, że sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Komputronik, których dotyczyły podjęte przez ZWZ uchwały nr 4 i nr 5 zostały opublikowane w dniu 30 czerwca 2023 roku jako część raportu rocznego Emitenta, a sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta będące przedmiotem uchwały nr 6 ZWZ oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach będące przedmiotem uchwały nr 7 ZWZ zostały opublikowane jako załącznik do raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w ramach obrad ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu do uchwał nr 20A, 20B, 20C, 21A, 21B, 21C, 22A, 22B, 22C oraz 23 zgłoszono sprzeciwy, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).