Raport bieżący nr 2/2024

2024/01/31

Zawracie aneksów do porozumień restrukturyzacyjnych zawartych z bankami

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 5/2022 z dnia 11.02.2022 r., nr 7/2022 z dnia 21.02.2022 r., nr 8/2022 z dnia 28.02.2022 r. oraz nr 9/2022 z dnia 10.03.2022 r., w których to raportach Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu [Emitent, Spółka] informował o zawarciu porozumień restrukturyzacyjnych odpowiednio z, Bankiem Millenium S.A., Santander Bank Polska S.A., mBankiem S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. [łącznie Banki] Emitent zawiadamia o powzięciu w dniu 31.01.2024 r. informacji o wpłynięciu do Spółki podpisanych przez wszystkie strony aneksów do wyżej wskazanych porozumień [łącznie Aneksy].

Aneksy przewidują zmianę niektórych terminów płatności części wierzytelności Spółki wobec Banków, których to terminy przypadają w odstępach kwartalnych, począwszy od 31.01.2024 roku aż do raty przypadającej na dzień 30.04.2027 roku. Zmiany polegają na tym, iż płatności poszczególnych rat kwartalnych zostają rozłożone na raty miesięczne.

Zawarcie wyżej wskazanych Aneksów nie ma żadnego wpływu na płatności wobec pozostałych wierzycieli objętych układem, których Emitent będzie dokonywał zgodnie z harmonogramem wynikającym z układu, o czym w szczególności informował w raporcie bieżącym nr 1/2023, opublikowanym dnia 12.01.2023 r., oraz raporcie bieżącym nr 33/2022 z dnia 31.10.2022 r.

Aneksy przewidują ponadto poniesienie przez Emitenta kosztów finansowania odroczonych części płatności kwartalnych na rzecz Banków w wysokości adekwatnej do kosztów rynkowych tego typu instrumentów finansowych. Zgoda na zmianę sposobu wykonywania układu przez Emitenta na rzecz Banków Spółka odbiera jako wyraz zaufania i pozytywnej oceny bieżącej współpracy w zakresie obsługi układu.

Emitent informuje, iż aneksy przewidujące przesunięcie terminów płatności części wierzytelności wobec Banków zostały zawarte także w 2023 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2023, opublikowanym dnia 31.01.2023 r.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że zmiany wprowadzone Aneksami podyktowane są dążeniem Emitenta do optymalnego wykorzystania płynności na rzecz działalności operacyjnej, co jest zdecydowanie korzystniejsze w sytuacji płatności mniejszych, ale miesięcznych rat zamiast znacznie większych rat kwartalnych. Powyższe pozwala Emitentowi na dysponowanie większą ilością środków finansowych, co w sposób korzystny wpływa na jego działalność operacyjną. Podjęte działania zapewnią Spółce więcej możliwości w zakresie realizowania celów gospodarczych.

Dodatkowo Emitent informuje, że analogiczne aneksy zawarła z wybranymi bankami spółka zależna – Komputronik Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [Komputronik Biznes]. Zmianie uległy terminy płatności rat układowych przypadające w okresie od 31.01.2024 do 31.07.2025 roku w ten sposób, że płatności te zostaną zmienione z płatności kwartalnych na płatności miesięczne.

Emitent wskazuje, że wywiązał się terminowo ze wszystkich dotychczasowych zobowiązań dotyczących płatności rat układowych na rzecz wszystkich wierzycieli, z wyłączeniem wierzycieli, do których realizacja płatności nie była możliwa z przyczyn nieleżących po stronie Spółki, w szczególności z uwagi na wystąpienie takich okoliczności jak zamknięcie rachunku bankowego wierzyciela na skutek jego likwidacji czy przekształcenia. Emitent pozostaje w tym zakresie w stałym kontakcie z nadzorcą wykonania układu.