Raport bieżący nr 20/2023

2023/10/30

Porozumienie w zakresie kontynuowania współpracy w ramach umowy faktoringowej

Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego 34/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego 10/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku, informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. zawarł aneks do umowy faktoringu z dnia 3 listopada 2022 r. ze spółką Coface Poland Factoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Faktor), na podstawie którego strony zdecydowały o kontynuowaniu współpracy w ramach umowy factoringowej. Zgodnie z zawartym aneksem, Faktor zobowiązał się w sposób stały do świadczenia na rzecz Emitenta usług factoringowych, w tym do wznowienia finansowania na warunkach szczegółowo opisanych w Umowie.

Zakres świadczonych przez Faktora usług obejmuje w szczególności nabycie wszystkich wierzytelności należnych Emitentowi od kontrahentów – zarówno istniejących jak i przyszłych.

Limit finansowania wynosi 10.000.000 zł.

Limit Spółka może wykorzystywać w walutach: PLN, EUR.

Zabezpieczeniem wykonania Umowy pozostaje weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
W pozostałym zakresie aneksowana Umowa zawiera typowe postanowienia stosowane powszechnie w tego typu umowach faktoringu, nie odbiegające od standardów rynkowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.