Raport bieżący nr 27/2011

2011/09/29

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że po dokonaniu kompleksowej analizy prawnej stanu faktycznego zaistniałego w zakresie błędu formalnego stwierdzonego w treści Uchwały nr 7 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 września 2011 roku, co skutkowało podjęciem przez Zarząd Spółki decyzji o wstrzymaniu procedury wypłaty dywidendy, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2011 z dnia 28 września 2011 roku, Zarząd Spółki podjął decyzję o wypłacie dywidendy zgodnie z treścią Uchwały nr 7 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 września 2011 roku. Wcześniejsze informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 26/2011 z dnia 28 września 2011 roku związane z możliwym przesunięciem wypłaty dywidendy stały się nieaktualne. Spółka wypłaci swoim Akcjonariuszom dywidendę zgodnie ze wskazaną powyżej Uchwałą podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 września 2011 roku.

Część zysku przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi: 1.149 tys. złotych (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), a wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,12 złotych (słownie: dwanaście groszy). Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy (dzień dywidendy) ustalono na 5 października 2011 roku, a termin wypłaty dywidendy ustalono na 15 listopada 2011 roku.