Raport bieżący nr 27/2013

2013/08/22


Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.


Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję w statutowym organie Emitenta – osobę obowiązaną w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – o dokonaniu przez osobę prawną blisko związaną z osobą obowiązaną transakcji: nabycia w dniu 22 sierpnia 2013 roku na podstawie umowy 300 000 (trzystu tysięcy) akcji Emitenta, sprzedaży w dniu 22 sierpnia 2013 roku 300 000 (trzystu tysięcy) akcji emitenta w pakietowej transakcji pozasesyjnej za cenę 6,60 zł za jedną akcję na rzecz jednego z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.


Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.).