Raport bieżący nr 32/2022

2022/10/25

Szacunki wyników finansowych za pierwsze półrocze roku obrachunkowego 2022/2023

Emitent podaje do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące szacunków wybranych pozycji jednostkowego rachunku wyniku i strat za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023 (okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r.). Dane te mają charakter wstępny i niezaudytowany i w ostatecznym raporcie okresowym mogą ulec pewnym zmianom. Dane przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków w zakresie raportowania okresowego.

Emitent szacuje obecnie, że osiągnął jednostkowo następujące, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT, dynamika lub porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku):

  • Przychody ze sprzedaży: 843,4 mln zł (wzrost o 10,6%)
  • Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 89,8 mln zł (spadek o 3,6%)
  • Zysk operacyjny: 6,9 mln zł (spadek o 31,2%)
  • Zysk przed opodatkowaniem: 13,5 mln zł (wzrost o 128,9%)
  • Zysk EBITDA: 14,2 mln zł (spadek o 15,8%)

Emitent wskazuje, że zysk EBIDTA to zysk z działalności operacyjnej bez uwzględniania amortyzacji, czyli bilans zmian w aktywach finansowych. Zaudytowany raport okresowy za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023 zakończone w dniu 30 września 2022 r. Emitent planuje opublikować w dniu 15 grudnia br.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.