Raport bieżący nr 35/2022

2022/11/10

Zmiana zawartej umowy faktoringowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2020 z dnia 29.09.2020 roku, raportu bieżącego 2/2021 z dnia 26.01.2021 oraz raportu bieżącego 4/2021 z dnia 02.02.2021, w których to raportach Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informował o zawarciu umowy faktoringowej ze spółką Eurofactor oraz jej późniejszych zmianach, Emitent informuje, iż w dniu 10.11.2022 roku powziął informację, iż wyznaczony przez sąd zarządca w postępowaniu sanacyjnym – spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (Zarządca) zawarła w imieniu własnym lecz na rzecz Emitenta aneks do wyżej wskazanej umowy.

Aneks dotyczy zwiększenia maksymalnej wysokości należności Emitenta cedowanych (sprzedawanych) faktorowi, a przysługujących Emitentowi od poszczególnych partnerów biznesowych, z dotychczasowej kwoty 40.000.000 zł do 60.000.000 zł. Pozostałe, istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Warunkiem wejścia w życie aneksu do umowy faktoringu jest udzielenie zgody na zawarcie tegoż aneksu przez radę wierzycieli Emitenta, zgodnie z przepisami art. 129 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – prawo restrukturyzacyjne.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.