Raport bieżący nr 39/2022

2022/12/06

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 06.12.2022 r. sygn. akt: I SA/Po 129/22

Treść raportu: 
W nawiązaniu do raportów bieżących numery 22/2021 z dnia 30.06.2021 r. oraz 36/2021 z dnia 22.12.2021 r. oraz raportu rocznego, w zakresie treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok finansowy 2021 opublikowanego w dniu 30 czerwca 2022 roku, w nocie objaśniającej numer 37.2 „Decyzje dotyczące CIT”, w której Emitent informował, iż jest również stroną sporu toczonego z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi w zakresie m.in. CIT za lata 2015/2016 o wartości 1.089.340,00 zł plus odsetki ustawowe, Emitent informuje jak poniżej.

W dniu 06.12.2022 br Emitent powziął informację, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie o sygnaturze I SA/Po 129/22 oddalił skargę Emitenta na decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu z dnia 06.12.2021 r oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w sprawie Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy 01.04.2015 r. – 31.03.2016 r. Wyrok nie jest prawomocny.

Emitent informuje, iż nie zgadza się z powyższym rozstrzygnięciem i zamierza je zaskarżyć. Dodać przy tym należy, iż jeden z sędziów złożył zdanie odrębne, względem stanowiska przyjętego przez skład sędziowski. Tożsame okoliczności faktyczne i prawne (za inny okres rozliczeniowy) wystąpiły w sprawie rozstrzygniętej przez WSA w Poznaniu na korzyść Emitenta, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 19/2022 opublikowanym dnia 05.08.2022 r. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Emitent wyraża przekonanie co do słuszności swojej argumentacji oraz w zakresie uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Emitent wskazuje że, ze względu na to, że zobowiązanie wynikające z powyższych decyzji powstało przed dniem 10 marca 2020 roku, to jest przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Emitenta, będzie ono objęte układem, którego zawarcie jest celem prowadzonego wobec Emitenta postępowania sanacyjnego i jego ewentualna spłata będzie podlegać warunkom tego układu. Wyrok WSA w Poznaniu nie wywołuje negatywnych skutków finansowych dla Spółki, co najmniej do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. Spółka w swoich planach finansowych uwzględniła przyszłą ewentualną konieczność spłaty prawomocnie zasądzonych kwot do Urzędu Skarbowego.

Jednocześnie Emitent przypomina, że trwają postępowania sądowo-administracyjne obejmujące kolejne okresy rozliczeniowe, o których wynikach Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.