Raport bieżący nr 41/2012

2012/09/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 11 września 2012 roku raportu bieżącego nr 36/2012 dotyczącym nabycia znacznego pakietu akcji wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Poniżej Zarząd Emitenta podaje do wiadomości korektę treści raportu.

Przed korektą:

Nabycie akcji nastąpiło w drodze zawarcia w dniu 11 września 2012 r. umowy darowizny realizowanej poza rynkiem regulowanym.
Po zawarciu umowy WB Investments Limited posiada 957.200 akcji, stanowiących 9,9996% wszystkich akcji Emitenta i dających 957.200 głosów (9,9996% wszystkich głosów) na WZA Emitenta, a wraz z podmiotem dominującym, Panem Wojciechem Buczkowskim, posiada 2.782.960 akcji, stanowiących 29,07% wszystkich akcji Emitenta i dających 2.782.960 głosów (29,07% wszystkich głosów) na WZA Emitenta.

Po korekcie:

Nabycie akcji nastąpiło w drodze zawarcia w dniu 10 września 2012 r. umowy darowizny realizowanej poza rynkiem regulowanym.
Po zawarciu umowy WB Investments Limited posiada 957.200 akcji, stanowiących 9,996% wszystkich akcji Emitenta i dających 957.200 głosów (9,996% wszystkich głosów) na WZA Emitenta, a wraz z podmiotem dominującym, Panem Wojciechem Buczkowskim, posiada 2.782.960 akcji, stanowiących 29,07% wszystkich akcji Emitenta i dających 2.782.960 głosów (29,07% wszystkich głosów) na WZA Emitenta.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).