Raport bieżący nr 45/2012

2012/10/11

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 października 2012 roku zostały podpisane aneksy do umów zawartych z Bankiem Millennium S.A., dotyczące Umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz Umowy faktoringu odwrotnego wymagalnościowego. Przedmiotem aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym datowanego na 27 września 2012 roku jest limit w wysokości 20.000.000 PLN (słownie dwadzieścia milionów złotych) udzielony do dnia 19 września 2013 roku. Aneks do Umowy faktoringu odwrotnego wymagalnościowego został zawarty na okres do dnia 19 września 2013 roku, na kwotę 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

Zabezpieczeniem limitów jest zastaw rejestrowy na zapasach, hipoteka na nieruchomości Komputronik Biznes S.A położonej w Poznaniu, hipoteka łączna na nieruchomości położonej w Suwałkach, będącej własnością podmiotu zależnego, Idea Nord Sp. z o.o. oraz nieruchomości Komputronik S.A. położonej we Wrocławiu; zastaw na aktywach finansowych.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

Opisane powyżej umowy zostały uznane za spełniające kryteria znaczących, gdyż ich przedmiot ma wartość co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.