Raport bieżący nr 46/2008

2008/07/08

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej – Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze o objęciu przez nią 17.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie. Cena emisyjna w ofercie publicznej ww. akcji wynosiła 1,00 zł. i była równa wartości nominalnej tych akcji. Łączna wartość przedmiotowej transakcji wyniosła 17.550.000 zł.

Przed dokonaniem przydziału akcji serii I Karen Notebook S.A., Contanisimo Limited posiadała 7.000.000 akcji, co stanowiło 52,43% kapitału zakładowego Karen Notebook S.A. i uprawniało do wykonywania 7.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, co stanowiło 52,43% ogólnej liczby głosów na wlanym zgromadzeniu akcjonariuszy Karen Notebook S.A. Po dokonaniu przydziału ww. akcji w dniu 25 czerwca 2008 r., z uwzględnieniem dodatkowego przydziału w dniu 26 czerwca 2008 r. Contanisimo Limited aktualnie posiada 24.550.000 akcji Karen Notebook S.A., co stanowi 46% kapitału zakładowego tej spółki i uprawnia do wykonywania 24.550.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Karen Notebook S.A., co stanowi 46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Wspomniane aktywa zostały nabyte za środki własne Contanisimo Limited i stanowią długoterminową lokatę kapitałową tej spółki.

Contanisimo Limited oraz Karen Notebook S.A. są spółkami zależnymi od Komputronik S.A. Ponad wspomniane powiązanie nie istnieją żadne inne powiązania, w tym pomiędzy osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Komputronik.

Kryterium uznania aktywów za znaczące stanowi wartość kapitałów własnych Komputronik S.A.