Raport bieżący nr 46/2013

2013/10/12

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości stanowisko w przedmiocie wniesienia pozwu do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej („SA KIG”) przez Amentum Holdings Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru („Amentum”) przeciwko Emitentowi o zapłatę kwoty 14.855.880 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Amentum jest spółką powiązaną z Texass Ranch Company Wizja PS sp. z o.o. SKA, spółką rodzinną Stanisława Paszyńskiego, występowała jako jeden z podmiotów umowy inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku, która dotyczyła oddania kontroli nad Clean & Carbon Energy SA (podówczas Karen SA).

Pozew został wniesiony przez pełnomocnika procesowego Amentum w dniu 30 sierpnia 2013 r. do Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie. Żądanie pozwu obejmuje wydanie 655.600 sztuk akcji serii E Emitenta o numerach od 700.001 do 1.355.600, ewentualnie o zasądzenie kwoty 4.785.880 zł. Amentum sformułowała także żądanie zapłaty kwoty 10.070.000 zł za 700.000 sztuk akcji serii E Emitenta, które to podmiot ten objął i niemal natychmiast sprzedał na rzecz spółki powiązanej we wrześniu 2010 roku.

Zarząd Emitenta wskazuje, że roszczenie jest całkowicie bezzasadne, bowiem Amentum zbyła wszystkie objęte akcje serii E na rzecz Clean & Carbon Energy SA z siedzibą w Koszewku („CCE”) oraz dwóch innych podmiotów, upoważniając jednocześnie Emitenta do wydania tych akcji na rzecz nabywców, gdyby zbycie nastąpiło przed ich rejestracją przez Sąd, a właśnie taka sytuacja miała miejsce. Amentum nie jest właścicielem żadnych akcji serii E Emitenta, toteż nie posiada legitymacji czynnej do formułowania roszczeń w tym zakresie.

Amentum wniosła już pozew w tej samej sprawie w dniu 23 czerwca 2011 r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wówczas Amentum wartość przedmiotu sporu wskazała na 135.600 zł Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 29 sierpnia 2011 r. odrzucił ten pozew. Amentum podjęło później kolejną nieskuteczną próbę uzyskania tytułu upoważniającego do roszczenia wydania akcji serii E.

W sierpniu 2013 komornik sądowy działający w imieniu i na rzecz Emitenta, dysponując tytułem wykonawczym, przeprowadził skuteczną egzekucję przeciwko CCE z posiadanych przez CCE 700.000 akcji Emitenta, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2013.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie §5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.