Raport bieżący nr 5/2024

2024/04/04

Odmowa rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej

Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2024 z dnia 14.02.2024 r. w sprawie podjęcia działań kierunkowych polegających na zawiązaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Emitenta informuje, iż w dniu 04.04.2024 roku powziął informację o otrzymaniu decyzji z dnia 29.03.2024 r. wydanej przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o odmowie rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej („PGK”), będącej podatkową grupą kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.2023 poz 2805 ze zm, zwana dalej: ustawą o CIT).

Decyzja nie jest prawomocna.