Zakończenie wezwania na akcje Karen Notebook S.A.

2012/04/18

W dniu 07 maja 2008 r. zostały zawarte transakcje nabycia przez Komputronik S.A. 1.811.000 akcji Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł. każda, co stanowi 13,57% kapitału zakładowego tej spółki i odpowiada 1.811.000 głosów, tj. 13,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Karen Notebook S.A.

Nabycie ww. akcji jest wynikiem ogłoszonego w dniu 03 kwietnia 2008 r. i przeprowadzonego przez Komputronik S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 13,57% akcji Karen Notebook S.A.
Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu był Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zapisy na sprzedaż akcji były przyjmowane od dnia 14 kwietnia 2008 r. do dnia 02 maja 2008 r.
W wyniku wezwania na sprzedaż akcji Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. przyjął łącznie zapisy na sprzedaż 2.080.112 akcji. Redukcja zapisów wyniosła 12,937%. Przedmiotowe akcje zostały nabyte po cenie 2,65 zł. za jedną akcję, co daje łączną wartość 4.799.150,00 zł.
Rozliczenie transakcji nabycia ww. akcji Karen Notebook S.A. nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty jej zawarcia, tj. od dnia 07 maja 2008 r.

W wyniku nabycia 1.811.000 akcji, Komputronik S.A. posiada aktualnie 8.811.000 akcji Karen Notebook S.A., co stanowi 66% kapitału zakładowego tej spółki i odpowiada 8.811.000 głosów, co stanowi 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Karen Notebook S.A.