Raport bieżący 24/2015

2015/08/10

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji kwartalnego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za kwartał zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku wyznaczonego wstępnie - w raporcie bieżącym nr 06/2015 - na dzień 14 sierpnia 2015 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 23/2015

2015/07/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 22/2015

2015/07/01

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 04/2015 Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. aneksów datowanych na dzień 26 czerwca 2015 r. do Umów o kredyt odnawialny i kredyt w rachunku bieżącym zawartych między Emitentem, a Mbank S.A. z siedzibą w Warszawie.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 21/2015

2015/06/30

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację, iż Zarząd Spółki Dominującej w trybie art. 54 Ustawy o rachunkowości dokonał zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym w dniu 19 czerwca 2015 r. W związku z powyższym podmiot audytujący sprawozdanie finansowe, firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., dokonała aktualizacji Opinii biegłego rewidenta i Raportu z badania.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 20/2015

2015/06/25

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały dotyczącej rekomendacji podziału zysku za rok obrachunkowy 2014.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 17/2015

2015/06/14

Zarząd Komputronik S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 czerwca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę Nr 562/2015, w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.355.600 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 18/2015

2015/06/14

Zarząd Komputronik S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu informującego, że w dniu 16 czerwca 2015 r. w KDPW nastąpi rejestracja 1.355.600 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”) oznaczonych kodem ISIN „PLKMPTR00012”   Czytaj więcej »