Raport bieżący 19/2015

2015/06/14

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji rocznego raportu i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku - wyznaczonego wstępnie w raporcie bieżącym nr 06/2015 na dzień 17 czerwca 2015 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 18/2015

2015/06/14

Zarząd Komputronik S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu informującego, że w dniu 16 czerwca 2015 r. w KDPW nastąpi rejestracja 1.355.600 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”) oznaczonych kodem ISIN „PLKMPTR00012”   Czytaj więcej »

Raport bieżący 17/2015

2015/06/14

Zarząd Komputronik S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 czerwca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę Nr 562/2015, w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.355.600 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 16/2015

2015/06/12

Zarząd Komputronik S.A. ("Emitent") informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę Nr 375/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., w której postanowił zarejestrować w depozycie 1.355.600 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 15/2015

2015/06/01

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację, iż za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, zlecił przygotowanie dodatkowego przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 3 kwartał roku obrachunkowego 2014/2015, czyli na dzień 31.12.2014r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 14/2015

2015/05/05

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 05 maja 2015 r. drugostronnie podpisanego egzemplarza (opatrzonego datą 27 kwietnia 2015 roku) aneksu do umowy faktoringowej zawartej z Bankiem Millennium S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 13/2015

2015/04/21

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. pełnomocnikowi spółki zależnej Activa S.A. zostały doręczone postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 31 marca 2015 r. oddalające apelacje spółki Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) na wpis w księgach wieczystych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Activa S.A., które zostały nabyte przez Activa S.A. na podstawie ugody z dnia 17 października   Czytaj więcej »