Raport bieżący nr 13/2018

2018/06/26

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2018 termin publikacji rocznego jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2018 roku, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 29 czerwca 2018 r. na dzień 18 lipca 2018 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 12/2018

2018/06/26

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 25 czerwca 2018 roku aneksu nr 3 do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi zawartej dnia 7 listopada 2017 roku (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2017), którego opis głównych założeń znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 11/2018

2018/05/25

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 25 maja 2018 roku aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi zawartej dnia 7 listopada 2017 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 10/2018

2018/05/11

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o wykonaniu w całości pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi, w związku z uprawomocnieniem się wszystkich postanowień właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych w przedmiocie:   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 8/2018

2018/03/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 9 marca 2018 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 7/2018

2018/03/15

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) zawiadamia, że w dniu 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, a także związaną z tym zmianę treści § 7 ust. 1 oraz § 7 ust. 1a dokumentu statutu Emitenta.   Czytaj więcej »