Raport bieżący nr 36/2011

2011/11/03

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości prognozę wyników jednostkowych oraz skonsolidowanych jakie Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. planuje uzyskać w roku obrachunkowym trwającym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 35/2011

2011/10/31

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2011 roku powziął informację od Domu Maklerskiego BZ WBK SA z siedzibą w Poznaniu („DM”) o wykonaniu w dniu 28 października 2011 roku przez DM transakcji pakietowej na akcjach własnych Spółki.

W wyniku transakcji nabytych zostało 34.372 akcji Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 5,06 złotych. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,1 złotych   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 34/2011

2011/10/11

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), zawiadamia, w związku z Raportem Bieżącym 20/2011 z dnia 9 września 2011 roku, co następuje.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 33/2011

2011/10/11

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), zawiadamia, że w dniu 10 października 2011 roku doręczono Spółce pismo Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu, w którym podmiot ten poinformował Spółkę, co następuje.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 32/2011

2011/10/10

Zarząd firmy Komputronik S.A. informuje o podpisaniu - w dniu 07.10.2011 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. - aneksu do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, z dnia 11.10.2010r. na kwotę 15.000.000 PLN (słownie piętnaście milionów złotych 00/100), a także aneksu do umowy z dnia 11.10.2010r. o linię gwarancyjną, na kwotę 1.000.000 PLN (słownie jeden milion złotych).   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 31/2011

2011/10/07

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”), zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej - Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryskiej („Contanisimo”) o udzieleniu jej przez Sąd prawomocnego zabezpieczenia roszczenia wobec Texass Ranch Company Wizja PS sp. z o.o. ska o zapłatę kwoty 48.688.406 złotych.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 30/2011

2011/10/03

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka") informuje, że w dniu 29 września 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy Domem Maklerskim BZ WBK SA z siedzibą w Poznaniu („DM”) a Spółką, której przedmiotem jest pośredniczenie w nabywaniu przez Spółkę akcji własnych. Zarząd Spółki, zdecydował się na wykonanie Uchwał NWZA uprawniających do skupu akcji własnych ze względu na przekonanie, iż obecna cena rynkowa akcji Komputronik SA jest istotnie   Czytaj więcej »