Raport bieżący nr 44/2009

2009/12/21

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, prostuje oczywistą omyłkę zamieszczoną w raporcie bieżącym nr 43/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku, polegającą na błędnym przytoczeniu tekstu paragrafu 21 ustęp 2 statutu Spółki w części raportu dotyczącej projektowanej zmiany statutu Spółki.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 42/2009

2009/12/18

Zarząd Komputronik S.A. informuje, iż powziął informację od pełnomocnika procesowego o przekazaniu w dniu 15 grudnia 2009 r. zażalenia do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 30 listopada 2009 r. o ogłoszeniu upadłości Techmex S.A. obejmującej likwidację majątku dłużnika.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 43/2009

2009/12/18

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 13   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 40/2009

2009/12/17

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2 grudnia 2009 powziął informację o fakcie złożenia rezygnacji przez Pana Szymona Bujalskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Spółki Komputronik S.A. z dniem 31 grudnia 2009 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 39/2009

2009/11/16

Zarząd Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 listopada 2009 r. Pani Małgorzata Zandecka złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Komputronik S.A. Nie podano przyczyn rezygnacji. Zarząd powziął informację o fakcie złożenia rezygnacji w dniu 13 listopada 2009 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 38/2009

2009/10/15

Zarząd Komputronik SA przesyła do publicznej wiadomości informacje, że przychody Spółki w Q3 2009 przekroczyły 185 mln PLN i były wyższe o ponad 17% w porównaniu do przychodów w Q3 2008. Po dziewięciu miesiącach br., łączne przychody jednostkowe Komputronik SA przekroczyły 535 mln zł i były o 22% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (440,5 mln zł). Wysoka dynamika sprzedaży, w odniesieniu do ogólnej sytuacji branży, w której działa Emitent, pozwala Zarządowi podtrzymać przekonanie, że bieżący rok,   Czytaj więcej »