Raport bieżący nr 26/2010

2010/09/03

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 25/2010

2010/09/03

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Komputronik SA informuje, że w   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 24/2010

2010/08/16

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, informuje, że w dniu 12 sierpnia 2010 r. otrzymał od Pana Wojciecha Buczkowskiego, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 1 września 2010 roku, zgłoszony na podstawie art. 401 §1 ustawy   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 23/2010

2010/08/09

Zarząd Komputronik S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 sierpnia 2010 roku wpłynęła do spółki podpisana między Emitentem a Lenovo umowa o współpracy („Direct Reseller Off-Shore”). Na podstawie podpisanej umowy, Komputronik ma prawo nabywać wszystkie towary marki Lenovo bezpośrednio od producenta, tj. głównie laptopy, netbooki, komputery osobiste, serwery, stacje robocze i akcesoria komputerowe. Ten rodzaj współpracy ze sprzedawcą detalicznym Lenovo podjęło po raz pierwszy w Polsce, ze swoim największym partnerem detalicznym. Zawarcie umowy umożliwia Emitentowi dostęp   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 21/2010

2010/08/04

Zarząd Komputronik SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 17/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku, zawiadamia, że nastąpiła zmiana miejsca odbycia, zwołanego na dzień 1 września 2010 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 22/2010

2010/08/04

Zarząd Komputronik S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 sierpnia 2010 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie, że Emitent, na podstawie podpisanej umowy, od dnia 4 sierpnia 2010 roku otrzymał status Autoryzowanego Dystrybutora produktów Kingston Technology oraz Kingston Digital. Status ten umożliwia dokonywania bezpośrednich zakupów od producenta z magazynu w Londynie oraz gwarantuje pełne wsparcie marketingowe, technologiczne i techniczne.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 20/2010

2010/08/01

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent przekazuje raport bieżący dotyczący nabycia   Czytaj więcej »