Raport bieżący 59/2014

2014/12/01

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od spółki zależnej Contanisimo Limited (Contanisimo) w związku z wszczęciem egzekucji przez Clean & Carbon Energy SA (CCE) na podstawie wyroku SA KIG w Warszawie z dnia 15 września 2014 r. o zapłatę 6,5 mln zł wraz z kosztami ubocznymi.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 60/2014

2014/12/01

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Contanismo Limited, spółka zależna Emitenta, otrzymała prawomocne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym to Sąd potwierdził uprawnienia Zarządcy Przymusowego nad Clean and Carbon Energy SA w Warszawie (dalej „CCE”) w sferze korporacyjnej, w tym do zwołania i otwierania Walnych Zgromadzeń Spółki, nad którą ustanowiono zarząd przymusowy.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 61/2014

2014/12/01

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 01 grudnia 2014 drugostronnie podpisanego egzemplarza (opatrzonego datą 20 listopada 2014 roku) aneksu do umowy faktoringowej zawartej z Bankiem Millennium S.A.   Czytaj więcej »

2014/H1 – Raport półroczny skonsolidowany

2014/12/01

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Komputronik Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania skonsolidowanego Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik Komputronik S.A. Consolidated Financial Statement as at 30.09.2014   Czytaj więcej »

Raport bieżący 58/2014

2014/11/14

W dniu 10 października 2014 r. NWZA Clean and Carbon Energy (dalej CCE) odwołało dotychczasową Radę Nadzorczą i powołało do Rady Nadzorczej nowych członków, którzy tego samego dnia odwołali z funkcji Prezesa Zarządu CCE Jana Redełkiewicza. Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia, więc od tego momentu, wobec ich konstytutywnego charakteru, były wiążące.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 57/2014

2014/10/29

W dniu 29 października 2014 Emitent powziął wiadomość od swojego pełnomocnika procesowego o przebiegu rozprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie w sprawie o zapłatę należności wekslowej w kwocie 4.000.000 zł z odsetkami za opóźnienie płatności, sygn.. akt XVI GC 981/14. Sąd uznał prawidłowość reprezentacji Clean & Carbon Energy SA przez Prezesa Zarządu Bartosza Tatka w okresie od dnia 10 października do dnia 24 października 2014 roku.   Czytaj więcej »