Raport bieżący 45/2015

2015/12/10

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od EKB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru oraz małżonków Ewy i Krzysztofa Buczkowskich o transakcji, przedmiotem której było 766.548 akcji Emitenta, co stanowiło 8,01 % wszystkich akcji Emitenta i dawało 766.548 głosów z tych akcji (8,01 % ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 46/2015

2015/12/10

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od pełnomocnika prawnego Emitenta o rozstrzygnięciu sądowym w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko Clean & Carbon Energy SA (Dłużnik) z siedzibą w Koszewku o zapłatę kwoty 5 mln zł + odsetki z weksla zupełnego z wystawienia Dłużnika.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 41/2015

2015/12/06

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 29 listopada 2015 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.   Czytaj więcej »

2015/H1 – Raport półroczny

2015/12/01

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe – Komputronik S.A. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe – Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego   Czytaj więcej »

Raport bieżący 40/2015

2015/11/30

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła - w nawiązaniu do danych zawartych w raporcie bieżącym nr 32/2015 - informację na temat podjęcia przez NWZA w dniu 29 listopada 2015 r. uchwały w sprawie zmiany dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 39/2015

2015/11/30

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i   Czytaj więcej »

Raport bieżący 37/2015

2015/11/26

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (dalej Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację, że wystąpił dziś do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW) z wnioskiem w sprawie niepodejmowania przez GPW czynności przewidzianych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, w szczególności polegających na oznaczeniu akcji Emitenta symbolem „bd” i na dokonaniu korekty kursu akcji wobec faktu, że dzień dywidendy zostanie ustalony (przesunięty) na termin   Czytaj więcej »