Raport bieżący 11/2015

2015/04/07

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu istotnej umowy, której obustronnie podpisany egzemplarz wpłynął do Emitenta w dniu 7 kwietnia 2015 roku.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 10/2015

2015/03/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), zawiadamia że w dniu 31 marca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta   Czytaj więcej »

Raport bieżący 08/2015

2015/02/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), informuje o stanie spraw w odnowionym z winy uprzednio odwołanego Zarządu Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) sporze prawnym.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 09/2015

2015/02/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację, że w raporcie kwartalnym zawierającym Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014r., w trakcie wyłączania wzajemnych transakcji w Grupie dokonano omyłki, poprzez nieprawidłowe przypisanie kosztów w wysokości 4.655 tys. PLN do poniższej pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat.   Czytaj więcej »

2014/Q3 – raport kwartalny

2015/02/12

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 grudnia 2014 Komputronik SA Financial Statement as at 31.12.2014 Komputronik SA Consolidated Financial Statement as at 31.12.2014 Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. – Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 grudnia 2014 – po korekcie Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego   Czytaj więcej »

Raport bieżący 07/2015

2015/02/03

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od pełnomocnika spółki zależnej Emitenta o wstrzymaniu wykonalności zaskarżonych uchwał Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) podjętych w dniu 18 grudnia 2014 r.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 06/2015

2015/01/30

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015.   Czytaj więcej »