Raport bieżący 28/2013

2013/08/29

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.   Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję w statutowym organie Emitenta – osobę obowiązaną w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  –  o dokonaniu przez osobę prawną blisko związaną   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 27/2013

2013/08/22

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję w statutowym organie Emitenta – osobę obowiązaną w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – o dokonaniu przez osobę prawną blisko związaną z   Czytaj więcej »

2013/Q1 – Raport kwartalny

2013/08/17

Jednostkowe skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe – Komputronik S.A. – 01.04.2013-30.06.2013 Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe – Grupa Kapitałowa Komputronik – 01.04.2013-30.06.2013   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 26/2013 – korekta

2013/08/15

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885 zawiadamia, że w treści raportu bieżącego nr 26/2013 jak i załączników zamieszczono nieostateczne wersje projektów uchwał nr 10, nr 11 oraz nr 12. Powoduje to dodatkowo konieczność zmiany w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA przewidzianego na dzień 11 września 2013 r., w projektach uchwał,   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 26/2013

2013/08/15

Termin i miejsce Zgromadzenia Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 25/2013

2013/08/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanej zmianie statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 24/2013

2013/08/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia decyzji dotyczącej rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podziału zysku za rok obrachunkowy 2012.   Czytaj więcej »