Raport bieżący 38/2014

2014/08/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 36/2014

2014/08/08

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację uzyskaną dziś od pełnomocnika Contanisimo Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr), spółki zależnej od Emitenta, o wydaniu w dniu 25 lipca 2014 r. postanowienia przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie o zamknięciu rozprawy w sprawie z powództwa Contanisimo Limited (spółka zależna wobec Emitenta) przeciwko Clean & Carbon Energy SA (dalej „CCE”)   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 35/2014

2014/08/05

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 34/2014

2014/07/19

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację przekazaną w dniu dzisiejszym przez pełnomocnika Członków Zarządu Emitenta stanowiącą kontynuację informacji opublikowanych w raporcie bieżącym nr 20/2014.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 33/2014

2014/07/19

Termin i miejsce Zgromadzenia Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 31/2014

2014/07/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 32/2014

2014/07/16

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Emitenta, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Emitenta w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 28/2014.   Czytaj więcej »