2017 – raport roczny skonsolidowany

2018/08/01

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Komputronik S.A. za rok obrotowy 2017/2018 Informacja Zarządu Komputronik S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej Informacja nt. oceny Rady Nadzorczej Komputronik S.A. dotyczącej sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik 2017 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie Rady Nadzorczej Komputronik S.A. z dnia 30 lipca 2018 r.   Czytaj więcej »

2017 – raport roczny jednostkowy

2018/07/31

Sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Informacja nt. oceny Rady Nadzorczej Komputronik S.A. dotyczącej sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego Informacja Zarządu Komputronik S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej z dnia 30 lipca 2018 r. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Komputronik S.A. za rok obrotowy 2017/2018 Oświadczenie Rady   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 17/2018

2018/07/26

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 26 lipca 2018 roku umowy przyrzeczonej, w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 25 czerwca 2018 roku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku.   Czytaj więcej »