Raport bieżący nr 55/2014

2014/10/20

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 54/2014

2014/10/20

W dniu 19 października 2014 Emitent odebrał odpis Umowy Ugody sporządzonej w formie aktu notarialnego. Umowa Ugody została zawarta pomiędzy Emitentem, Contanisimo Limited (spółka zależna Emitenta, zwana dalej „Contanisimo”), Activa SA (spółka zależna Emitenta, zwana dalej „Activa”) oraz Clean & Carbon Energy SA (zwana dalej „CCE”). Celem zawarcia ugody jest definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami, a także ochrona interesu akcjonariuszy CCE, poprzez zapewnienie CCE środków finansowych niezbędnych do jej funkcjonowania.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 53/2014

2014/10/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 15 października 2014 drugostronnie podpisanej, opatrzonej data 9 października 2014 umowy o multilinię zawartą pomiędzy Emitentem, Tradus Sp. z o.o. - podmiotem, w którym Emitent posiada pośrednio 100% udziałów, a Bankiem Zachodnim WBK S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 52/2014

2014/10/16

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o realizacji programu skupu akcji własnych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 46/2014.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 51/2014

2014/10/13

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o realizacji programu skupu akcji własnych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 46/2014.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 50/2014

2014/10/07

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o realizacji programu skupu akcji własnych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 46/2014.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 49/2014

2014/10/03

W dniu 3 października 2014 r. pełnomocnik spółki Contanisimo Limited przekazał Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawach SA 146/12 i SA 254/12/W (powództwo wzajemne w ramach tej samej sprawy).   Czytaj więcej »