Raport bieżący 13/2016

2016/09/25

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej   Czytaj więcej »

Raport bieżący 11/2016

2016/09/21

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 20 września 2016 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 15 i 16 września 2016 r.) aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 10/2016

2016/09/20

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent") przesyła do publicznej wiadomości informację na temat postanowienia Zespołu Orzekającego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie („SA KIG”) w sprawie o zapłatę 28,5 (dwadzieścia osiem i pół) mln zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 września 2010 r. O wniesieniu pozwu Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 44/2013.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 09/2016

2016/09/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przesyła do publicznej wiadomości informację na temat decyzji Rady Nadzorczej Emitenta dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2015.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 08/2016

2016/09/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”) informuje, że w dniu 13 września 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd Spółki   Czytaj więcej »

Raport bieżący 06/2016

2016/08/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 29 sierpnia 2016)   Czytaj więcej »

Raport bieżący 07/2016

2016/09/01

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do krzypublicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.   Czytaj więcej »